Tánczos-Szabó Ágota

VÁROSAINK ÉS AZ 1928. ÉVI ZENEI KATASZTER – KECSKEMÉT

(Forrásközlés)
3. oldal

[51. Hány tanárnak van állami tanítási engedélye és milyen végzettség alapján?]
Ad. 51. Állami tanítási engedéllyel működik: zong[ora]. tanszak 3 akadémiai osztálya, és a zeneszerzés tanszak akad[émiai]. végbizonyítványa alapján 1 rendes zong. tanár.
Hegedű tanszak zeneakad. 4 akad. osztályból tett magánvizsga alapján: 1 rendes heg[edű]. tanár.
Cimbalom tanszak zeneakad. végbiz[onyítvány]. és a zongora szakon szerzett sokéves gyakorlat alapján 1 rendes zong. tanár.

 

[52. Tanárok heti óraszáma, átlag, maximum és minimum?]
Ad. 52. Tanárok heti köteles óraszáma 18. Maximum heti 20–22 óra.

 

[53. Hangszerjáték-oktatásnál egy órán belül hány növendékkel foglalkozik egy tanár, maximum?]
Ad. 53. Hangszerjáték-oktatásnál minden órára 3 növendék van beosztva, s minden ilyen 3-as növendékcsoport heti 2 ízben nyer oktatást.

 

[54. Az elmúlt három év alatt évente hány beírt, rendes növendéke volt a zeneiskolának?]
Ad. 54. Növendéklétszám
az 1925–26. tanévben:   146
az 1926–27.      ”   173
az 1927–28.      ”   195

 

[55. Az elmúlt három év alatt a növendékek hány percentje(79) volt nő?]
Ad. 55. Az elmúlt 3 év alatt leánytanuló átlagban 75%.

 

[56. A növendékek közül hányan voltak környékről bejárók vagy vidékiek a három év alatt?]
Ad. 56. Környékről bejárók, ill. vidékiek: 15+27+23=65-en.

 

[57. Az elmúlt három év alatt hogy oszlott meg a növendékek száma tanszakonként?]
Ad. 57. Zongora tanszakos  1925/26-ban: 107;  1926/27-ben: 113;  1927/28-ban: 139.
Hegedű       ”  1925/26   ”  : 39;  1926/27-ben: 60;  1927/28-ban: 56.

 

[58. Az intézet növendékeinek milyen tandíj vagy más kedvezményt tud adni?]
Ad. 58. A számottevő vagyonnal ill. jövedelemmel nem bíró köztisztviselők gyermekeik előhaladásától függetlenül a rendes tandíjnak felét fizetik. E kategóriába tartozik a tanulók cca. 60–70%-a. Jelenleg 122 tanuló. Ezen kívül a tehetséges és szegény sorsú tanulók az össz[es] tandíjbevétel 10%-a erejéig egész ill. fél tandíjmentességben részesülnek. 2–2 ingyenes hely van biztosítva 3 helyi középiskolának. Ingyenes tanulóul veendők fel a zenetanárok gyermekei is.

 

[59. A tandíj és beíratási díj?]
Ad. 59. A rendes tandíj 9 hónapra á 8 P = 72 P
——      A tisztviselői      ”      ”     á 4 P = 36 P
——      Beírási díj: 8 P.

 

[60. Felvesz-e olyan növendéket, kinek otthon nincsen hangszere? 61. Hány ilyen növendéke van?]
Ad. 60–61. Az idén 52 zongora szakos tanuló gyakorol az intézet hangszerein.

 

[62. Növendékek szüleinek megoszlása, társadalmi állás szerint?]
Ad. 62. A növendék szülőinek megoszlása társadalmi állás szerint a f[olyó]. tanévben:
állami és városi tisztviselő: 84  
tanár, tanító: 31  
katonatiszt: 2  
katona altiszt: 4  
ügyvéd: 4  
orvos: 5  
magántisztviselő: 8  
lelkész: 2  
gyógyszerész: 2  
mérnök: 1  
magánzó: 1  
őstermelő: 13  
iparos: 16  
kereskedő: 22  

 

[63. A növendékek zöme hány éve részesül már zenei oktatásban?
64. Az elmúlt három év adatai szerint a növendékek többsége hány éven át látogatja a zeneiskolát?
]
Ad. 63–64. A tanulók zöme az I–II. évfolyamokat látogatja.

 

[65. Az elsőéveseknek hány percentje hagyja abba a zenetanulást? (Az elmúlt három év adatai alapján.)]
Ad. 65. Az elsőévesek közül a tanulást abbahagyja a zongora szakon: 25%; a hegedű szakon: 27%.

 

[66. A felvett növendékek hány percentje bizonyul hajlam hiányában zeneileg képezhetetlennek?]
Ad. 66. Hajlam hiányában a tanulók 5–6%-a bizonyul zeneileg képezhetetlennek.

 

[67. Az elmúlt három év alatt a zeneiskola hány növendéke került a Zeneművészeti Főiskolára vagy vizsgázott ott sikerrel?
68. Van-e az intézetnek orgonája?
69. Az orgona leírása.
70. Van-e harmóniuma, milyen gyártmány, beszerzési éve, leírása?
]
Ad. 67–70. Nincs.

 

[71. Hány zongorája van, milyen gyártmányok, beszerzési évük?]
Ad. 71. A zeneiskola zongorái: A. Kern (1894); Produktiv Genosseuschaft (1894); Produktiv (1897); Produktiv (1899); Stingl (1908); Stingl (1910); Förster (1911); Pallik&Stiasny (1913)(80)

 

[72. Milyen más hangszerei vannak még a zeneiskolának? (gyártmány, beszerzési év)]
Ad. 72. Egyéb hangszerek:
2 Schaude(81) pedál cimbalom (ajándék)
4 iskolahegedű (ajándék)
1 viola (  ”  )
1 viola (régi) (vétel útján, 1912)
1 gordonka (ajándék)
2 gordon (  ”  )

2 fuvola
1 oboa
4 klarinét (2 Á; 2 B) Gebr[üder]. Placht 1912.(82)
1 fagott
2 db üstdob

2 kürt
2 trombita Sternberg.(83)
1 harsona

 

[73. Van-e hangjegytára és annak ismertetése?]
Ad. 73. A zeneiskola hangjegytárában van:
165 kötet zongoramű (iskolák technikai gyakorlatok, tanulmányok, szonáták, előadási darabok)
135 kötet hegedűmű (      ”            ”      )
55 kötet magánének mű (iskola, tanulmány, előad. darab)
83 karmű (iskola, tanulmány, partitúra és hozzávaló szólamok)
9 zenekari hangjegy iskola.
57 partitúra (szimfónia, zongora és hegedűszóló zenekarkísérettel, hozzávaló szólamok).
11 mű ének- és zenekarra (part[itúra]. szólam)
2 operakivonat
11 operapartitúra
140 kamarazenemű (part. szólam)
17 kötet Liszt összkiadvány (Breithopt(84))
17     ”    zongora összkiadvány (Cotta)

 

[74. Van-e zenei szakkönyvtára és annak ismertetése?]
Ad. 74. Zenei szakkönyvtár 82 kötet. (zeneesztétika; pedagógia; zenetörténet; zeneelmélet; összhangzattan, hangszereléstan.)

 

[75. A zeneiskola saját vagy bérelt épületben van-e?]
Ad. 75. A zeneiskola a város tulajdonában levő ún. „Csányi ház”-ban(85) van elhelyezve, igen szűkösen.

 

[76. Egy lakrészt foglal-e el, vagy az egész épületet?]
Ad. 76. Az egész épületet elfoglalja.

 

[77. Ha egy egész épületet foglal el, akkor az épület a zeneiskola céljaira épült-e, vagy e célra átalakíttatott-e? Utóbbi esetben mi célt szolgált azelőtt?]
Ad. 77. Régi lakóházból átalakítva.

 

[78. Hány és milyen méretű helyiségben folyik a tanítás?]
Ad. 78. Az épületben 7 szoba szolgál tanhelyiségül. Méreteik (hozzávetőlegesen) 3 db 65m2, 3 db 20 m2, 1 db 30 m2, ezen kívül van 1 gyakorló szoba és 1 irodahelyiség á 15 m2.

 

[79. Van-e hangversenyterme? 80. Mekkora befogadóképességű?]
Ad. 79–80. hangversenyterme nincs.

 

[81. Ha nincs, hol tartja hangversenyeit?]
Ad. 81. Hangversenyeit a ref. Tisza István Kollégium(86) dísztermében tartja.

 

[82. Milyen költségek, adó, különböző díjak terhelik egy hangversenyét?]
Ad. 82. A) A növendékhangversenyeit 80 P teremhasználati díj, 40 P zongoraszállítási és hangolási díj; 20 P nyomtatvány és a világítás díja terheli. Miután e hangversenyek belépődíj nélküliek, semmiféle adó és más kiadás nem terheli. A kiadásokat a város viseli.
B) A zeneiskola ezeken kívül belépődíjas sorozatos hangversenyeket is rendez, melyeknek kiadásai a fentieken kívül (rendőrségi engedély, szerzői jogvédelmi díj, fűtés, nyomtatványok, közreműködők tiszteletdíja) hangversenyenként változik. Miután e hangversenyek tisztára kulturális alapokon állnak s a sorozat rendszerint deficittel végződik, a zeneiskola hangversenyek után sem forgalmi, sem vigalmi adót nem fizet.

 

[83. A zeneiskola utolsó három évben rendezett hangversenyeinek száma és műsora?]
Ad. 83. A) Az utolsó 3 év növendékhangversenyei és azok műsora:

1926. május 26-án:(87)

1. a) Heller: Allegro az op. 119-ből K. Kovács Juliska zong. III. oszt.
b) Beethoven: Hét bagatellából
Andante és Allegro
Farkas Erzsi zong. VI. oszt.
c) Beethoven: c-dúr rondó Gáspárics László zong. VI. oszt.
Tanáruk: Bereczky Jenőné.
     
2. a) Huber: Concertino Kemény István heg. III. oszt.
(Kíséri: Domby Edith zong. IV. oszt.)
b) Seybold: Impromtu Kepler Rózsi heg. III. oszt.
(Kíséri: Bárány Ilona IV. oszt.(88))
Tanáruk: Szabadi Sándor
     
3. a) Radnai: Kisbíró uram Konkoly Iván zong. II. oszt.
b) Siklós: Macó Dávid Margit ” III. ”
c) Beethoven: Kontra táncok Nagy Margit ” VI. ”
Tanáruk: Czöndör Anna
     
4. Corelli: d-moll szonáta Riesz Dezső heg. IV. oszt.
(Kíséri: Gyönyör Tekla zong. VII. oszt.)
Tanára: Szabadi Sándor
     
5. a) Schumann: Álmodozás,
Ijesztgetés, Fontoskodás
Laskó Emil zong. IV. oszt.
b) Grieg(89): Mese Domby Edith zong. IV. oszt.
c) Kjerulf: Bölcsődal Schumann:
Albumlapok 1. és 2. szám
Domián Sári zong. VI. oszt.
Tanáruk: Dávid Nándorné(90)
     
6. Beethoven: Asz-dur szonáta
II. és III. tétel
Gyönyör Tekla zong. VII. oszt.
Tanára: Dávid Nándorné
     
7. Beriot: a-moll koncert Végh Mihály heg. X. oszt.
(Kíséri: Vereb Ilona zong. VIII. oszt.)
Tanára: Szabadi Sándor
     
8. Liszt: A pacsirta Vereb Ilona zong. VIII. oszt.
Tanára: Czöndör Anna
     
9. Corelli: Szonáta Kétszólamú hegedűkar. I. hegedű: Végh Mihály, Pataky Ferencz,
Kepler Rózsi, Kemény István
II. hegedű: Kulifay Imre, Radó E.,
Riesz Dezső, Batka László
(Kíséri: Vereb Ilona)
Tanáruk: Szabadi Sándor(91)

 

1927. május 24-én:(92)

1. a) Scarlatti: Giga Konkoly Iván zong. III. o. t.
b) Várkonyi: Jön a Mikulás Nagy M. Margit ” V. o. t.
c) Clementi: D-dúr szonáta Harkay Pál ” V. o. t.
Tanáruk: Czöndör Anna
     
2. a) Seibold: Májusi dal Szeless Irma heg. II. o. t.
Gyönyör Tekla zong. VIII. o. t.
b) Seitz: A nagymamánál Hegedűs Zoltán heg. II. o. t.
Nagy Katalin zong. IV. o. t.
Tanáruk: Szabadi Sándor
c) Rieding: Impromptu Kovács Éva heg. II. o. t.
Vásárhelyi Zoltánné
Tanára: Vásárhelyi Zoltán(93)
     
3. a) König Péter: Menuetto Laskó Emil zong. V. o. t.
b) Schumann: Nachtstück B. Kiss Barnabás zong. VI. o. t.
Tanáruk: Dávid Nándorné
     
4. a) Rieding: Air varieté Lehóczky Margit heg. I. o. t.
Sántha Rózsi zong. VIII. o. t.
Tanára: Szabadi Sándor
b) Dancla: Le souvenir Pataky Ferencz heg. V. o. t.
Vásárhelyi Zoltánné
Tanára: Vásárhelyi Zoltán
     
5. a) Mac Dowel: Boszorkánytánc Gyönyör Tekle zong. VIII. o. t.
b) Chopin: Bölcsődal
” Des-dur Valzer
Sántha Rózsi zong. VIII. o. t.
Tanáruk: Dávid Nándorné.
     
6. Corelli: 4 tételes kétszólamú hegedűszonáta. I. szólam: Kepler Rózsi IV. o. t.
Lehóczky Margit I. o. t.
Fehér Gyula III. o. t.
Iványosi Szabó László II. o. t.
II. szólam: Kulifay Gyula II. o. t.
Kistamás Margit II. o. t.
Baranek József II. o. t.
Dudás Margit II. o. t.
kíséri: Vereb Ilona zong. VIII. o. t.
Tanáruk: Szabadi Sándor.(94)

 

1928. május 25-én(95)

1. a) Poldini: Sajkadal Gáspár Ilona zong. III. évf.
b) Bodó: Capricetto Konkoly Iván zong. IV. évf.
(Tanáruk: Czöndör Anna.)
c) Reger: Gigue Agárdi Sári zong. IV. évf.
(Tanára: özv. Dávid Nándorné.)
     
2. a) Szemere: Délibáb Leskovszky Róbert heg. I. évf.
b) Kígyósi: Kis mese Augner János heg. I. évf.
c) Kígyósi: Emlékezés Csillag Magda heg. I. évh.
(Tanáruk: Vásárhelyi Zoltán)
     
3. a) Zilcher: Erdőben Sándor Ilus zong. I. évf.
b) Zilchner: Bölcsődal; Enyelgés S. Kovács Piroska zong. I. évf.
c) Zilchner: Pásztortánc; Nagyapó órája Henter Kata zong. I. évf.
(Tanáruk: Vásárhelyi Zoltánné.)
     
4. a) Szerémi: Gavotte Podmaniczky Mária heg. II. évf.
b) Szerémi: Bölcsődal Nemesszeghy Ilona heg. III. évf.
c) Bohm: Tremolo Hegedüs Zoltán heg. III. évf.
(Tanáruk: Szabadi Sándor.)
     
5. a) Radnai: A pilóta Timár Juliska zong. V. évf.
b) Oginsky: Polonaise Haszmann Rózsi zong. V. évf.
(Tanáruk: özv. Bereczky Jenőné.)
c) Seiss-Haydn: Capricetto Bohler Katalin zong. VI. évf.
(Tanára: Czöndör Anna.)
     
6. Bloch: Magyar rapszódia Sváb Andor heg. IV. évf.
(Tanára: Szabadi Sándor.)
Szünet
     
7. a) Kígyósi: Bölcsődal Laskó Emil heg. I–III. évf.
b) Rieding: Valzer (Tanára: Vásárhelyi Zoltán.)
c) Schubert: Szonatina I. tétel Kepler Rózsi heg. V. évf.
(Tanára: Szabadi Sándor.)
     
8. Beethoven: Szonáta op. 2. I. tétel Bohler Ilona zong. VII. évf.
(Tanára: Lovass László.)
     
9. Corelli: 4 tételes kétszólamú hegedűszonáta I. szólam: Végh Mihály, Sváb Andor,
Lehóczky Margit, Kepler Rózsi,
II. szólam: Decsics Jolán, Lehóczky Emília,
Hegedűs Zoltán, Kistamás Margit,
Podmaniczky Mária
(Tanár: Szabadi Sándor.)(96)

 

1928. május 26-án(97)

1. a) Dohnányi: Nemzeti ima Előadja: az Intézet női kara
Vásárhelyi Zoltán vezetésével
b) Palestrina: Légy velünk
c) Palestrina: Fohász
     
2. Mozart: e-moll szonáta I. tétel Lehóczky Margit heg. IV–V. évf.
(Tanára: Szabadi Sándor.)
     
3. a) Bach Emánuel: Solfeggio Nagy M. Katalin zong. IV. évf.
(Tanára: Czöndör Anna.)
b) Bach Sebestyén: Preludium és fuga e-moll Feszler Lajos zong. II–IV. évf.
(Tanára: Vásárhelyi Zoltánné.)
     
4. a) Schubert: Valzer Karácsony Kálmán heg III. évf.
b) Poldini: Bölcsődal Faragó Júlia heg. II–III. évf.
c) Seitz: Concertino Kovács Éva heg. III–IV. évf.
(Tanáruk: Vásárhelyi Zoltán.)
     
5. a) Bartók: Elvesztettem páromat;
Az oláhok...
Moskovics Magda zong. I. évf.
(Tanára: Vásárhelyi Zoltánné.)
b) Schumann: Románc; Albumlapok I–II. Laskó Emil zong. VI. évf.
(Tanára: özv. Dávid Nándorné.)
     
6. M. Bodon Pál: Három magyar népdal Előadja : az Intézet női kara
Vásárhelyi Zoltán vezetésével(98)
     
7. Portnoff: Concertino Langermann Jenő heg. VIII. évf.
(Tanára: Vásárhelyi Zoltán.)
     
8. Schütt: Bluette V. szám Benkő Mária zong. V. évf.
(Tanára: özv. Dávid Nándorné.)
     
9. Csajkovszky: Szerenád Végh Mihály heg. X. évf.
(Tanára: Szabadi Sándor.)
     
10. a) Debussy: Arabesque (2-ik szám) Gyönyör Tekla zong. IX. évf.
(Tanára: özv. Dávid Nándorné.)
b) Debussy: Arabesque (1. sz.) Sántha Rózsi zong. IX. évf.
c) Schumann: Novelletten 1. sz. (Tanára: Vásárhelyi Zoltánné.)
     
11. Vásárhelyi Zoltán: Magyar népdalok Előadja : az Intézet női kara
Vásárhelyi Zoltán vezetésével.
A szólókat Schwartz Erzsi
a karének tanf. növendéke énekli.(99)

 

B) A zeneiskola művészest sorozatának szereplői és műsorai:
1926. nov. 26. Lhevinne József(100) zongoraestje: 1. Beethoven: esz-dur (buzeu) szonáta – 2. Chopin: 6 prelude. – 3. Weber: P[e]rpetuum mobile. – 4. Schumann: Carneval. – 5. Rachmaninoff: esz-moll prelude. – 6. Albeniz: Sevilla. – 7. Dohnányi: f-moll etude(101).– 8. Schubert–Liszt: Städchen. – 9. Taussig: Magyar fantázia. –

 

1926. dec. 15. A Waldbauer–Kerpely vonósnégyes társaság(102) kamarazene estje: 1. Mozart: B-dur (Tagd) kvartett. – 2. Beethoven: F-dur Rasowmoffszky kvartett. – 3. Csajkovszky: D-dúr kvartett.

 

1927. jan. 5. dr. Székelyhidi Ferenc és Marschalkó Rózsi(103) ária- és dalestje:
1. Haydn: Recitativo és ária a „Teremtés” és az „Évszakok” oratoriumokból. – 2. Schumann: 3 dal. 3. Kodály: „Siralmas nékem...”. Radnai(104): „Viola d’amour kísérettel.” – Szeretnélek megvédeni tőlem. – 4. Kodály: Csillagom, révészem. – Szőlőhegyen keresztül. – Nausikaa. – Bizet: Carmen rózsarománc. – 6. Widor, Bizet, Hildach, Strauss dalok. – 7. Haléry: Zsidónő nagy áriája. –

 

1927. jan. 26. Bartók Béla zongoraestje: 1. Mozart: c-moll fantázia; Scarletti: 3 egytételes szonáta. – 2. Beethoven: Esz dur szonáta (op. 31. No 3.) – Debussy: Prelude és Sarabaude. – Bartók: Medvetánc. – Este a székelyeknél. – Régi táncdalok. – 4. Chopin: cisz-moll nocturne; b-moll scherro(105).–

 

1927. febr. 16. Vásárhelyi Zoltán hegedűestje: 1. Tartini: Változatok. – 2. Beethoven: f-dur romác. – 3. Mozart: g-dur Rondo. – 4. Dohnányi: Hegedűverseny. – 5. Kodály: Adagio és Valsette. – 6. Rimsky-Korsakoff: Arab dal és keleti tánc. – 7. Kreisler: Caprice Viennois és Tambourin Chinois.–

 

1927. márc. 8. Dr. Hubay Jenő hegedűestje: 1. Beethoven: Krutzer Szonáta. – 2. Bach: Chaconne. – 3. Hubay: Preghiera. Venezia. Mazurka. – 4. Mozart: c-moll fantázia (Kósa György). – 5. Hubay: XIV-ik csárdajelenet.

 

1927. dec. 15. A Ferrari–Kerpely–Kósa(106) trió hangversenye. 1. Strauss R. Gordonkaszonáta. – Riccardo Zandonai: Concerto romantico. – Schubert: Esz dur trio.

 

1927. dec. 28. A „Palestrina Kórus”(107) hangversenye. 1. Dohnányi: Hitvallás. – 2. Palestrina: Kirye és Sanctus a Missa Papae Marcelliből. 3. Ősi magyar korálok Bárdos Lajos feldolgozásában. – 4. Külföldi és magyar karácsonyi dalok. – 5. Tomassini C: Beatrice. – 6. Kodály: Női kar a „Hegyi éjszakák” ciklusból. – 7. Bartók: Magyar népdalok. 8. Lehár: Kozák dal. – 9. Demény: Magyar svite.

 

1928. febr. 1. dr. Dohnányi Ernő(108) zongoraestje: 1. Beethoven: Waldstein szonáta. – Schumann: Carneval. – 3. Dohnányi: fisz moll rapszódia. Dohnányi: Ruralia Hungarica. – Delibes–Dohnányi: Coppelia Valse. 4. Liszt: XIII-ik rapszódia.

 

1928. ápr. 28. Spalding Albert(109) hegedűestje: 1. Corelli: La Folia. – Martini: Allegro, Stravinsky–Pergolei: Suite. – 2. Schubert: c-dur fantázia. 3. Dohnányi: Ruralia Hungarica. – Nin: Dialoge. – Burleigh: Moto perpetuo. – Spalding: Berceuse. – Paganini: Palpiti. –

 

[84. Van-e a zeneiskolának növendékekből álló énekkara?]
Ad. 84. Van. 60 tagú női kara.

 

[85. Szerepelt-e ez az énekkar az intézeti hangversenyeken kívül, hol és mikor?]
Ad. 85. Az idén kezdte működését. Eddig intézeti hangversenyen kívül nem szerepelt.

 

[86. Van-e a zeneiskolának zenekara?
87. Ha van, a növendékeken és tanárokon kívül kikkel egészíti ki magát?
88. A zenekarban milyen hangszerek és milyen számban vannak képviselve?
89. A zenekar szerepelt-e hangversenyeken és az utolsó három évben hányszor szerepelt, valamint mi volt a műsora?
90. Egyéb megjegyzések?
]
Ad. 86–90. Az iskolának külön zenekara nincs. A haladottabb hegedűs növendékek a „Műkedvelők Zenekará”-ban végzik a zenekari gyakorlatot.


A kecskeméti városi zeneiskola növendékhangversenyének műsora, 1928 (BKMÖL BKMÖL IV. 1908/b. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 22.086/1928.)
A kecskeméti városi zeneiskola növendékhangversenyének műsora, 1928 (BKMÖL BKMÖL IV. 1908/b. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 22.086/1928.)
› › ›

Jegyzetek

(79)  Százaléka.
(80)  Hangszergyártók: Alois Kern aranykoszorús bécsi hangszerkészítő. – Az Erste Produktiv Genossenschaft és a Pallik&Stiasny bécsi zongorakészítő cégek voltak. – Gebrüder Stingl: bécsi hangszerkészítő családi vállalkozás. Anton Stingl 1887-ben rakta le a cég alapjait, amelyet fiai, apjuk halála után „Stingl Testvérek” néven folytattak. Vállalkozásuk az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legnagyobb zongorakészítő cégévé fejlődött, amely Budapesten leányvállalatot is nyitott. – August Förster (1829–1897), német zongorakészítő mester. 1862-ben alapított gyárat, amelyet halála után fia, majd unokája működtettek tovább.
(81)  Helyesen: Schunda. Schunda Vencel József (1845–1923), hangszerkészítő mester, a magyar cimbalom kifejlesztője. 1872-ben a Kecskeméten rendezett első országos iparkiállításon több hangszer mellett kiállított egy még pedál nélküli cimbalmot is. A kecskeméti kiállítás sikerén felbuzdulva komolyan kezdett foglalkozni a hangszer történetével, és a citera megreformálásának gondolatával. A hangszer tökéletesítése után annak népszerűsítéséért is sokat tett. Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 103. évf. 6. sz., 1998. december. Technikatörténet, Schunda Vencel József.
Internet: http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/199812/schunda.htm (2010. 09. 10.)
(82)  A fuvolától az üstdobig szereplő hangszerek nevét összekapcsolták, az oldalsó megjegyzés mindegyikre vonatkozik.
Gebrüder Placht: háború előtti osztrák hangszermárka. A céget 1873-ban alapították.
(83)  A kürttől a harsonáig a hangszerek nevét összekapcsolták, az oldalsó megjegyzés mindegyikre vonatkozik. –„Sternberg Ármin és Testvére Császári és Királyi Udvari Hangszergyár” néven volt ismert a hangszergyártó cég..
(84)  Helyesen: Breithaupt. Rudolf Breihaupt német zongorista, pedagógus és szakíró.
(85)  Valószínűleg Csányi János (1788–1870) egykori városi tanácsnok és főbíró házáról van szó.
(86)  Kecskeméten az ún. Újkollégium épülete 1911 és 1913 között épült szecessziós stílusban. Ebben az épületben működött a hajdani Református Főgimnázium és Jogakadémia. A fentiekben ennek az épületnek a díszterméről van szó.
(87)  A gépelt műsor fejlécén a következő szerepel: „A kecskeméti áll. segélyezett városi zeneiskola 1926. május 26-án (szerdán) du. 1 5 órakor a Tisza István kollégium dísztermében tartandó évzáró hangversenyének műsora. Ára a zeneiskola segélykönyvtár alapja javára 2000 korona.” Ezt a szöveget tintával áthúzták, a fejléc bal sarkába piros ceruzával odaírták: „Kecskemét III.”, a jobb sarokban egy grafittal írt 6-os látható.
(88)  A műsoron itt eredetileg „Gyönyör Tekla zong. VII. oszt.” szerepel, de a szöveget áthúzták, és tintával fölé írtak.
(89)  A műsoron eredetileg Schumann szerepel, de áthúzták, és tintával fölé írtak.
(90)  Az 5. és 6. pont között lévő „Szünet” szót feliratot tintával áthúzták.
(91)  A dokumentum több pontján tintával írt, áthúzott bejegyzések olvashatók.
(92)  A géppel írt műsor fejlécén a következő szerepel: „A kecskeméti városi zeneiskola növendék-hangversenye 1927. május 24-én (kedden) du. 5 órakor a ref. Tisza kollégium dísztermében.” Ezt a szöveget ceruzával áthúzták. A fejléc bal sarkába piros ceruzával odaírták: „Kecskemét III.”.
(93)  Vásárhelyi Zoltán (Kecskemét, 1900 – Budapest, 1977.), kóruskarnagy, zeneszerző, főiskolai tanár. A magyar kóruskultúra kimagasló egyénisége. 1926 és 1942 között Kecskeméten, a Városi Zeneiskolában volt hegedű- és karénektanár. Itteni működéséhez számos klasszikus kórusmű bemutatója fűződik. Nagy része volt Kodály Zoltán énekkari zenéjének megismertetésében. 1942-től Budapesten működött.
(94)  A dokumentum alján a következő sort ceruzával áthúzták: „Ára a zeneiskolai segélykönyvtár alapja javára 20 fillér.”
(95)  A nyomtatott műsor fejlécén a következő szerepel: „A kecskeméti áll. segélyezett városi zeneiskola első növendék-hangversenye 1928. május 25-én pénteken du. 5 órakor a Tisza Kollégium dísztermében. Műsor:” Ezt a szöveget ceruzával áthúzták. A fejléc bal sarkába piros ceruzával odaírták: „Kecskemét III.”.
(96)  A dokumentum alján a következő sort ceruzával áthúzták: „Ára 20 fillér.”
(97)  A nyomtatott műsor fejlécén a következő szerepel: „A kecskeméti áll. segélyezett városi zeneiskola második növendék-hangversenye 1928. május 26-án szombaton este 8 órakor a Tisza Kollégium dísztermében. Műsor:” Ezt a szöveget ceruzával áthúzták. A fejléc bal sarkába piros ceruzával odaírták: „Kecskemét III.”.
(98)  A 6. és a 7. pont között szereplő „Szünet” szót ceruzával kihúzták.
(99)  A dokumentum alján a következő sort ceruzával áthúzták: „Ára 20 fillér.” A műsor hátoldalán dalszövegek olvashatók (pl. Dohnányi Ernő: Nemzeti ima, Palestrina Pierluigi: Fohász; Csillagok, csillagok (népdal)).
(100)  Josef Lhévinne (1877–1944) orosz zongorista.
(101)  Etűd: a zenében a hangszertechnika gyakorlását, elsajátítását szolgáló, pedagógiai célzatú darab, de vannak igen értékes, jelentős hangversenyetűdök is.
(102)  Waldbauer Imre (Budapest, 1892 – Iowa City (USA), 1953.), hegedűművész. A Zeneakadémián Hubay Jenő tanítványa volt, majd maga is tanított, hegedűt és kamarazenét.
Kerpely Jenő (Budapest, 1885 – Los Angeles, 1954.), gordonkaművész. Zenei tanulmányait a Zeneakadémián végezte, majd az intézet zenetanára lett.
1910-ben Waldbauer és Kerpely megszervezték a nevüket viselő vonósnégyest (az együttes további tagjai: Temesváry János: 2. hegedű, Molnár Antal: brácsa), amely Bartók és Kodály műveinek lelkes bemutató együttese volt. Waldbauer 1946 után, Kerpely 1948-ban az Egyesült Államokban telepedett le.
(103)  Székelyhidy Ferenc(Budapest, 1885 – Budapest, 1954.), operaénekes. 1909-ben lett a budapesti Operaház tagja, 1923-tól örökös tagja. Az opera mellett az oratóriuméneklésnek is kiváló mestere volt. Nagy érdemei vannak a magyar dal- és népdal népszerűsítésében. Kodály Zoltán neki ajánlotta tenorhangra írt dalait. A Psalmus Hungaricus bemutatóján (1923) ő énekelte a mű tenorszólóját.
Marschalkó Rózsi (Nagyszombat, 1887 – Budapest, 1967.): énekesnő (mezzoszoprán). 1911-ben szerződött az Operaházhoz, amelynek 1911–1929 között magánénekesnője volt. Számos külföldi turnén vett részt, sikerrel vendégszerepelt Bécsben és Berlinben. Dalénekesnőként is hírnevet szerzett. Férje Székelyhidy Ferenc volt.
(104)  Radnai Miklós (Budapest, 1892 – Budapest, 1935), zeneszerző, színházigazgató.
(105)  Scherzo: (ol., ejtsd: szkerco). vidám hangulatú, élénk ütemű zenedarab (mint szimfónia tétele), „zenei tréfa”. Mint önálló műforma Beethoven után fejlődött ki, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin nevéhez köthető.
(106)  Albertina Ferrari Lovrić (Zadar, Horvátország, 1900 – Milánó, 1986), olasz hegedűművésznő, Hubay Jenő tanítványa.
Kósa György (Budapest, 1897 – Budapest, 1984.), zeneszerző, zongoraművész. Rendkívüli zenei tehetsége korán megnyilatkozott: hétéves volt, amikor Bartók Béla tanítványa lett. 13 évesen vették fel a Zeneakadémiára. Tanára volt Kodály Zoltán és Dohnányi Ernő. Diplomája megszerzése Nyugat-Európában hangversenyezett.
(107)  Palestrina Kórus (1916–1941), elsősorban az oratóriumkultúra fejlesztését szolgáló kórus volt. Díszelnöke, Dohnányi Ernő, többször közreműködött a kórus hangversenyein. Taglétszáma 1930-ban kb. 120 fő volt, nagy részük fővárosi tanár és karénekes.
(108)  Dohnányi Ernő (Pozsony, 1877 – New York, 1960.), zongoraművész, zeneszerző, karmester, zongorapedagógus. 1896-ban szerzett diplomát a budapesti Zeneakadémián, majd tanulmányait Berlinben folytatta. 1899-től koncertkörutakon vett részt, 28 évesen a berlini Königliche Musikhochschule művésztanára lett. 1919–1944 között zeneakadémiai tanáraként, 1931-től tíz éven át a Magyar Rádió zeneigazgatójaként működött. 1944-ben az USA-ban telepedett le. A század egyik legnagyobb előadóművésze volt.
(109)  Albert Spalding (Chicago, 1888 – New York, 1953) amerikai hegedűművész, zeneszerző. New Yorkban, majd európai zeneintézetekben tanult hegedülni. Európa számos nagyvárosában koncertezett.

 


első oldal | előrébb |     3     | hátrébb | kezdőlap
BKMÖL ©  2010-2012